Algemene Leveringsvoorwaarden

Van Vanessa Leon
hierna te noemen ´Zangcoach´

Artikel 1 Algemeen
1.1 Zangcoach verricht slechts die werkzaamheden waarvoor Zangcoach de verantwoordelijkheid kan nemen voor een deskundige en deugdelijke uitvoering.
1.2 In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Zangcoach werkt niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zangcoach en opdrachtgevers.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Zangcoach.
2.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Zangcoach schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 To tstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Zangcoach en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door Zangcoach aan de opdrachtgever. Ook op het moment dat de opdrachtgever van Zangcoach een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
Artikel 4 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
4.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen kan de opdrachtgever niet meer kosteloos annuleren..
4.2 Annulering kan door de opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van de diensten tegen 50% van de afgesproken vergoeding geschieden.
4.3 Bij annulering korter dan 20 werkdagen maar langer dan 15 dagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 75 % van het afgesproken bedrag af t e rekenen .
4.4 Bij annulering korter dan 15 werkdagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever verplicht 100 %
van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden.
4.5. Verplaatsen van de datum kan bij een zangles in goed overleg. Bij een zangtherapie van 10 of meer sessies kan de opdrachtgever een sessie eenmaal verplaatsen in een tijdsbestek van in totaal 13 weken (gerekend van het begin van de sessiereeks). Mocht het niet lukken een bepaalde sessie te verplaatsen dan kan de Zangcoach de sessie laten vervallen, zonder dat enige restitutie verschuldigd is.

Artikel 5 Annulering door Zangcoach
5.1 Zangcoach heeft het recht om de diensten te annuleren wanneer er sprake is van overmacht: Onder overmacht wordt o.a. verstaan onverwachte verkeersstremmingen, bedrijfsverstoringen bij de opdrachtgever, ziekte van Zangcoach/medewerker(s), defecte vervoersmiddelen van Zangcoach/medewerker(s) ontstaan tijdens de reis naar de locatie waar de diensten worden uitgevoerd. In deze gevallen overlegt Zangcoach met de opdrachtgever welke mogelijkheden er zijn om de diensten op een andere datum in te plannen.
5.2 Zangcoach is, ongeacht de oorzaak, nimmer aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever, hieronder wordt tevens verstaan de kosten van huur van de locatie en reis- en salariskosten van deelnemers en eventuele andere derving.
5.3 Zangcoach heeft het recht de diensten onmiddellijk, tijdelijk , en/of definitief te staken wanneer opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert. Deze gevallen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen som voor de diensten.

Artikel 6 Prijzen
Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 .

Artikel 7 Betaling
7.1 Zangcoach brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen voor de geleverde diensten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag te voldoen en wel binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Zangcoach aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Zangcoach, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling
in verzuim. Vanaf de vervaldag is Zangcoach steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Zangcoach gerechtigd de uitvoering van de diensten onmiddellijk op te schorten.
7.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht de door Zangcoach in alle redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 euro.
7.4 Bij alle diensten wordt B T W berekend en deze wordt op de factuur aangegeven.
Artikel 8 Opschorting en ontbinding
Zangcoach heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7, of in surseance van betaling of faillissement verkeert. In het geval dat de opdrachtgever zich in surseance van betaling of faillissement verkeert dient deze Zangcoach direct schriftelijk te informeren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Zangcoach spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Leveringsvoorwaarden uit te voeren.
9.2 Zangcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan in het geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
9.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het offertebedrag met een maximum van
500,- euro .
9.4 Zangcoach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie of verlies of beschadiging van/aan de stem.
9.5 Zangcoach zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op iedere overeenkomst tussen Zangcoach en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.